Ryzyko w handlu zagranicznym -
jak je mitygować?

25.11.2021

Ryzyko w handlu zagranicznym

W warunkach gospodarki rynkowej ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, występującym praktycznie w każdej jej dziedzinie. Przewidywania odnoszące się do przyszłego zysku, podaży czy popytu bywają z reguły obciążone poważnym błędem. W kierowaniu biznesem nie można się więc tylko opierać na intuicji i tzw. szczęściu. Źródła ryzyka znajdują się zarówno w obszarze tego, co jest pewne, jak i tego, co jest niepewne. Ryzyko określamy najczęściej jako niebezpieczeństwo, że coś wydarzy się w inny niż oczekiwany sposób, jako zachowanie związane z możliwością pojawienia się szkody niezależnie od naszego działania, którego nie można łatwo przewidzieć ani w pełni mu zapobiec.

W handlu międzynarodowym możemy mieć do czynienia z następującymi rodzajami ryzyk:

 • ryzykiem systemu światowego tj. z globalną sytuacją polityczną czy też popytem globalnym;
 • ryzykiem cen światowych obejmujących ceny surowców, kursy walutowe czy też stopy procentowe;
 • ryzykiem kraju, na które mogą się składać m.in. stabilność polityczna, ekonomiczna czy też prawna;
 • ryzykiem klienta i branży w danym kraju np. w zakresie podaży i popytu określonego produktu czy też kosztów produkcji.

Menedżerowie prowadzący działalność międzynarodową powinni analizować następujące obszary:

 • jaki rodzaj ryzyka może dotknąć ich biznes;
 • czy potencjalne ryzyko jest istotne i może mieć wpływ na powodzenie biznesu;
 • jakie instrumenty można zastosować, aby zmitygować rozpoznane ryzyka;
 • jakie są koszty zastosowania w/w instrumentów, a jakie rezygnacji z podjęcia ryzyka.

Do innych potencjalnych źródeł zagrożeń możemy zaliczyć m.in.:

 • środowisko naturalne – katastrofy, na które nikt nie ma wpływu, a które regularnie występują;
 • uwarunkowania społeczne – zmieniające się obyczaje i wartości w danym kraju, które często mogą oddziaływać na prawo lokalne;
 • aspekty polityczne – stabilność systemu politycznego oraz zmiany władz, co w dalszej konsekwencji może mieć wpływ na prowadzenie biznesu;
 • prawo – stabilność systemu oraz standardy postępowania sądowego;
 • ekonomia – sytuacja makroekonomiczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, można wskazać szereg powszechnych ryzyk, z którymi borykają się firmy prowadzące działalność zagraniczną. Należą do nich m.in. takie ryzyka, jak: prawne, siły wyższej, transportowe, kontraktowe, ceny, systemów płatności, kredytowe, płynności, finansowe, walutowe, operacyjne, polityczne, technologiczne etc. Można by stwierdzić, że przy tylu potencjalnych niebezpieczeństwach lepiej nie ryzykować i nie prowadzić biznesu z zagranicą. Na szczęście istnieją instrumenty skutecznie zabezpieczające przed różnymi ryzykami w handlu zagranicznym, co finalnie powoduje, że jest on opłacalny i cały czas jego wolumen rośnie.

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe mają szereg narzędzi usprawniających proces finansowania handlu oraz zabezpieczania transakcji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Należą do nich m.in.:

 • linie kredytowe udostępniane przez banki, aby pomóc zarówno importerom, jak i eksporterom;
 • inkasa dokumentowe wprowadzające obieg dokumentacji handlowej przez banki;
 • akredytywy dokumentowe mitygujące ryzyka zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego towary;
 • faktoring stanowiący wykup wierzytelności należnych od kontrahentów, przed terminem ich zapadalności;
 • kredyty eksportowe wspierające lokalnych eksporterów w ich ekspansji zagranicznej;
 • ubezpieczenie wykorzystywane do wysyłki i dostawy towarów, chroniące również eksportera przed brakiem zapłaty przez kupującego.

W ślad za ryzykiem związanym z międzynarodowymi transakcjami handlowymi naturalnym jest stosowanie instrumentów zabezpieczających wspomniane ryzyka. Ich obsługa w obecnych czasach powinna się odbywać w dużej części automatycznie, tym samym skracając procesy do niezbędnego minimum, a ryzyko pomyłek redukując za pomocą cyfryzacji całego procesu. Klienci nie chcą już płacić za nieefektywny i zbyt długi czas obsługi. Czas to pieniądz. W eSourcing doskonale to rozumiemy, dlatego dostarczamy dla Państwa różne rozwiązania automatyzujące obsługę tego typu transakcji. Proponujemy rozwiązania IT m.in. z obszaru trade finance, faktoringu, analizy ryzyka oraz AML/KYC. Po więcej szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt lub odwiedzenie naszej strony:

/Jarosław Mazurek/

Wyszukaj.